UNDANG-UNDANG
MALAYSIA
CETAKAN SEMULA
Akta 152
AKTA PENDAFTARAN
KELAHIRAN DAN KEMATIAN
(PERUNTUKAN-PERUNTUKAN
KHAS) 1975
Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006
DITERBITKAN OLEH
PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA
DI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG 1968
SECARA USAHA SAMA DENGAN
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BHD
2006
Undang-Undang Malaysia
2
AKTA 152
AKTA PENDAFTARAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN
(PERUNTUKAN-PERUNTUKAN KHAS) 1975
Tarikh Perkenan Diraja
............
10 Februari 1975
Tarikh penyiaran dalam Warta ... ... ...
20 Februari 1975
CETAKAN SEMULA
TERDAHULU
YANG
Cetakan Semula Yang Pertama
1997
......
...
...
Cetakan Semula Yang Kedua
2001
......
...
...
Pendaftaran Kelahiran dan Kematian
3
(Peruntukan-Peruntukan Khas)
UNDANG-UNDANG MALAYSIA
Akta 152
AKTA PENDAFTARAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN
(PERUNTUKAN-PERUNTUKAN KHAS) 1975
SUSUNAN SEKSYEN
Seksyen
1.
Tajuk ringkas
2.
Tafsiran
3.
Pendaftar
4.
Pendaftaran kelahiran dan kematian orang yang menunaikan Haji
5.
Orang yang berkelayakan untuk memberikan maklumat
6.
Pendaftar hendaklah merekodkan butir-butir
7.
Penyerahan rekod kepada Pendaftar Besar
8.
Mencatatkan rekod dalam daftar
9.
Pengeluaran perakuan
10.
Catatan sebagai keterangan mengenai kelahiran atau kematian
11.
Pewakilan
12.
Tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh disifatkan mengecualikan kehendak
di bawah mana-mana undang-undang lain
13.
Kaedah-kaedah
Undang-Undang Malaysia
4
AKTA 152
Pendaftaran Kelahiran dan Kematian
5
(Peruntukan-Peruntukan Khas)
UNDANG-UNDANG MALAYSIA
Akta 152
AKTA PENDAFTARAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN
(PERUNTUKAN-PERUNTUKAN KHAS) 1975
Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan mengenai pendaftaran
kelahiran dan kematian di kalangan warganegara Malaysia yang
berlaku semasa menunaikan haji ke Hedjaz.
[1 September 1974]
MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri
Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan
persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang
dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti yang berikut:
Tajuk ringkas
1. Akta ini bolehlah dinamakan Akta Pendaftaran Kelahiran dan
Kematian (Peruntukan-Peruntukan Khas) 1975.
Tafsiran
2. Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna
yang lain--
" b u k u laporan" ertinya buku laporan yang disebut dalam
seksyen 6;
" d a f t a r " ertinya sesuatu daftar yang simpan di bawah
seksyen 8;
"Menteri" ertinya Menteri yang bertanggungjawab bagi pendaftaran
kelahiran dan kematian;
"Pendaftar" ertinya seseorang Pendaftar yang dilantik di bawah
seksyen 3;
"Pendaftar Besar" ertinya Pendaftar Besar Kelahiran dan Kematian
yang dilantik di bawah Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian
1957 [Akta 299]; dan
Undang-Undang Malaysia
6
AKTA 152
"perakuan" ertinya sesuatu perakuan yang dikeluarkan di bawah
seksyen 9.
Pendaftar
3. (1) Bagi maksud menjalankan tujuan Akta ini, Pendaftar Besar
b o l e h melantik apa-apa bilangan orang sebagaimana yang
difikirkannya perlu, sama ada pegawai awam atau tidak, menjadi
Pendaftar.
(2) Semua Pendaftar yang dilantik di bawah Akta ini hendaklah
disifatkan sebagai pekhidmat awam mengikut pengertian Kanun
Keseksaan [Akta 574].
Pendaftaran kelahiran dan kematian orang yang menunaikan
Haji
4. (1) Maklumat yang berhubungan dengan kelahiran atau kematian
s e s e o r a n g yang merupakan warganegara Malaysia semasa
menunaikan haji boleh diberikan--
(a) kepada Pendaftar, dalam tempoh empat puluh hari dari
berlakunya kelahiran atau kematian itu; atau
(b) kepada Pendaftar Besar, dalam tempoh enam bulan dari
berlakunya kelahiran atau kematian itu.
(2) B a g i maksud subseksyen (1), seseorang disifatkan
menunaikan haji dari masa dia meninggalkan Malaysia dalam
perjalanannya ke Hedjaz sehingga masa dia kembali ke Malaysia.
Orang yang berkelayakan untuk memberikan maklumat
5. (1) O r a n g yang berikut berkelayakan untuk memberikan
maklumat berkenaan dengan sesuatu kelahiran, iaitu:
(a) bapa kanak-kanak itu;
(b) ibu kanak-kanak itu;
(c) penduduk rumah yang di dalamnya kanak-kanak itu telah
dilahirkan dengan di ketahui oleh penduduk itu;
(d) sesiapa yang hadir pada masa kelahiran itu;
(e) sesiapa yang bertanggungjawab menjaga kanak-kanak itu;
dan
Pendaftaran Kelahiran dan Kematian
7
(Peruntukan-Peruntukan Khas)
(f) mana-mana orang lain yang mengetahui sendiri tentang
kelahiran itu.
(2) O r a n g yang berikut berkelayakan untuk memberikan
maklumat berkenaan dengan sesuatu kematian, iaitu:
(a) sesiapa yang hadir pada masa kematian itu;
(b) penduduk atau seseorang penghuni rumah itu jika dia
mengetahui tentang berlakunya kematian itu;
(c) sesiapa yang bertanggungjawab menjaga mayat itu;
(d) orang yang menyebabkan mayat itu dilupuskan; dan
(e) mana-mana orang lain yang mengetahui sendiri tentang
kematian itu.
Pendaftar hendaklah merekodkan butir-butir
6. (1) Seseorang Pendaftar hendaklah merekodkan apa-apa butir
sebagaimana yang ditetapkan dalam suatu buku laporan mengikut
bentuk yang ditetapkan mengenai sesuatu kelahiran atau kematian,
yang diberikan kepadanya oleh seseorang yang berkelayakan untuk
berbuat demikian.
(2) Seseorang Pendaftar boleh, sebelum merekodkan sesuatu
k e l a h i r a n atau kematian itu, mengemukakan soalan kepada
pemberitahu maklumat itu untuk memuaskan hatinya tentang
berlakunya kelahiran atau kematian itu, bahawa pemberitahu
maklumat itu berkelayakan untuk memberikan maklumat itu dan
bahawa kelahiran itu adalah kelahiran atau kematian seseorang
warganegara Malaysia.
Penyerahan rekod kepada Pendaftar Besar
7. Tiap-tiap Pendaftar hendaklah pada bila-bila masa dan mengikut
apa-apa cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar Besar,
menyerahkan segala catatan yang lengkap yang dibuat dalam buku
laporan yang disimpan olehnya kepada Pendaftar Besar.
Mencatatkan rekod dalam daftar
8. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2) dan (3), Pendaftar Besar
hendaklah mencatatkan butir-butir yang terkandung dalam buku
laporan itu dalam suatu daftar.
Undang-Undang Malaysia
8
AKTA 152
(2) Pendaftar Besar boleh, sebelum membuat catatan itu dalam
daftar membuat siasatan untuk memuaskan hatinya bahawa butir-
butir yang terkandung dalam buku laporan itu benar dan tepat dan
dia tidak boleh mencatatkan apa-apa butir yang dia tidak berpuas
hati benar atau tepat.
(3) Pendaftar Besar boleh membuat pembetulan kepada mana-
mana butir yang, selepas siasatan, difikirkannya perlu.
Pengeluaran perakuan
9. (1) Pendaftar Besar boleh, atas permohonan dalam borang
yang ditetapkan dan apabila dibayar bayaran yang ditetapkan,
mengeluarkan kepada pemohon suatu perakuan dalam borang yang
ditetapkan yang mengandungi butir-butir yang direkodkan dalam
daftar.
(2) Pendaftar Besar boleh, sebelum mengeluarkan sesuatu
p e r a k u a n di bawah subseksyen (1), membuat siasatan untuk
menentukan bahawa perakuan itu akan digunakan hanya bagi maksud
yang sah di sisi undang-undang.
(3) T i a p - t i a p perakuan itu hendaklah diperakui di bawah
tandatangan Pendaftar Besar atau seseorang yang diberi kuasa
olehnya secara bertulis.
Catatan sebagai keterangan mengenai kelahiran atau kematian
10. Sesuatu catatan dalam daftar dan sesuatu perakuan yang berupa
sebagai dikeluarkan di bawah seksyen 9 dan yang berupa sebagai
dibuat di bawah tandatangan Pendaftar Besar atau seseorang yang
diberi kuasa olehnya hendaklah diterima tanpa bukti lanjut atau
bukti lain sebagai keterangan mengenai fakta dan butir-butir yang
berhubungan dengan kelahiran atau kematian yang ditetapkan supaya
ada dalam daftar dan yang direkodkan dalam daftar.
Pewakilan
11. Pendaftar Besar boleh secara bertulis mewakilkan mana-mana
atau semua kuasa yang diberikan kepadanya dan mana-mana atau
semua kewajipan yang dipertanggung ke atasnya oleh Akta ini
kepada mana-mana pegawai yang dilantik di bawah Akta Pendaftaran
Kelahiran dan Kematian 1957 [Akta 299].
Pendaftaran Kelahiran dan Kematian
9
(Peruntukan-Peruntukan Khas)
Tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh disifatkan
mengecualikan kehendak di bawah mana-mana undang-undang
lain
12. Tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh disifatkan mengecualikan
seseorang daripada kehendak mana-mana undang-undang lain yang
mentadbirkan pendaftaran kelahiran dan kematian.
Kaedah-kaedah
13. (1) Menteri boleh membuat kaedah-kaedah untuk menjalankan
atau menguatkuasakan peruntukan Akta ini.
(2) Walau apa pun dan tanpa menyentuh keluasan subseksyen
(1), Menteri boleh membuat kaedah-kaedah berkenaan dengan mana-
mana atau semua perkara yang berikut:
(a) bentuk dan kandungan daftar, perakuan, borang dan
dokumen lain yang dikehendaki dan maklumat yang
hendaklah diberikan bagi menjalankan maksud Akta ini;
(b) fi yang hendaklah dikenakan di bawah Akta ini;
(c) jagaan mengenai daftar, borang, perakuan dan dokumen
lain yang berkaitan dengan urusan pendaftaran; dan
(d) pengeluaran perakuan.
Undang-Undang Malaysia
10
AKTA 152
UNDANG-UNDANG MALAYSIA
Akta 152
AKTA PENDAFTARAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN
(PERUNTUKAN-PERUNTUKAN KHAS) 1975
SENARAI PINDAAN
Undang-undang yang
Tajuk ringkas
Berkuat kuasa
meminda
dari
Akta A327
Akta Kanun Keseksaan
31-03-1976
(Pindaan dan Peluasan)
1976
Akta A626
Akta Pendaftaran Kelahiran
13-09-1985
dan Kematian (Peruntukan-
Peruntukan Khas) (Pindaan)
1985
Pendaftaran Kelahiran dan Kematian
11
(Peruntukan-Peruntukan Khas)
UNDANG-UNDANG MALAYSIA
Akta 152
AKTA PENDAFTARAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN
(PERUNTUKAN-PERUNTUKAN KHAS) 1975
SENARAI SEKSYEN YANG DIPINDA
Seksyen
Kuasa meminda
Berkuat kuasa dari
3
Akta A327
31-03-1976
4
Akta A626
13-09-1985